Recruiting

Vyhľadávanie a výber

Predpokladom úspešnosti tejto najrozšírenejšej metódy je presné zadefinovanie požiadaviek na uchádzača podľa konkrétnej   pracovnej pozície a pracovného profilu stanoveného klientom.

Na  základe  takto špecifikovaných kritérií zvolíme jednu, alebo kombináciu viacerých postupov vyhľadávania. Vyselektovaní kandidáti s najvhodnejším profilom absolvujú interview s našim konzultantom, prípadne testovanie. V nadväznosti na tento proces obdržíte o jednotlivých kandidátoch kompletné informácie prostredníctvom hodnotiaceho materiálu, ktorý bude analyzovať ich predchádzajúcu profesnú kariéru, popisovať osobnostné črty a odhaľovať ďalší pracovný aj osobnostný potenciál.
V poslednej fáze Vám zorganizujeme stretnutie s najperspektívnejšími kandidátmi na Vaše osobné finálne posúdenie a rozhodnutie o prijatí do pracovného pomeru.