Assessment Centrum

Hodnotiace centrum

Assessment Centrum je zamerané na posúdenie tých špecifických schopností a znalostí uchádzačov o zamestnanie, na základe ktorých je možné predpokladať ich úspešnosť na konkrétnej pracovnej pozícii. Je to jednou z metód výberu, na základe ktorej hodnotíme vyselektovaných kandidátov prostredníctvom modelových interaktívnych individuálnych, najčastejšie však skupinových situácií, v ktorých kandidáti riešia rôzne problémové úlohy.

Výkony kandidátov sú posudzované našim odborníkom, pričom je celý proces sledovaný jedným, alebo viacerými poverenými osobami (manažérmi) nášho klienta. Najväčšou výhodou tejto metódy je možnosť vzájomného porovnania zúčastnených kandidátov v priebehu jediného stretnutia, čím sa podstatne skracuje a zefektívňuje celý výberový proces.