Psychodiagnostika

Je to komplexné psychologické hodnotenie, ktoré skúma komunikačnú stránku osobnosti, schopnosť rozhodovať a riešiť konflikty, organizačné a riadiace vlastnosti kandidáta, jeho ambície, psychickú vyrovnanosť či schopnosť pracovať v strese. Súčasťou tohto detailného skúmania kandidátov je aj individuálny pohovor s psychológom.

Využitie takejto psychologickej diagnostiky je jednou z možností zdokonalenia výberového procesu zamestnancov. Doplnenie rozhovoru o štandardizované psychologické testy umožňuje lepšie spoznať danú osobnosť a tým lepšie posúdiť jej schopnosti. Takže vďaka psychodiagnostike možno odhaliť aj rizikovejšie stránky uchádzača a tým eliminovať konfliktné situácie.
Ponúkame Vám testy osobnostné, zamerané na posúdenie úrovne extroverzie, impulzivity, emocionálnej stability, empatie, odolnosti voči záťaži a testy výkonové, ktorými posudzujeme intelektový potenciál, technické myslenie, rýchlosť a presnosť výkonu, ale aj schopnosť správneho úsudku.