Naše služby Tlač

Na začiatku každého projektu je pochopenie potrieb zamestnávateľa - analýzy požiadaviek na konkrétne pracovné miesto a vytvorenie profilu ideálneho uchídzača. Na základe takejto špecifikácie určíme spôsob náboru, charakter štruktúry pohovorov, mieru a spôsoby testovania. Ponúkame Vám niekoľko osvedčených metód vyhľadávania kandidátov:


Recruitment (vyhľadávanie a výber)
Predpokladom         úspešnosti         tejto najrozšírenejšej    metódy     je     presné zadefinovanie požiadaviek na uchádzača podľa   konkrétnej   pracovnej   pozície   a pracovného profilu stanoveného klientom.
Na  základe  takto špecifikovaných kritérií zvolíme jednu, alebo kombináciu viacerých postupov vyhľadávania.
Vyselektovaní kandidáti s najvhodnejším profilom   absolvujú   interview   s   našim konzultantom, prípadne testovanie.
V nadväznosti na tento proces obdržíte o jednotlivých     kandidátoch      kompletné    informácie prostredníctvom hodnotiaceho materiálu, ktorý bude analyzovať ich predchádzajúcu profesnú kariéru, popisovať osobnostné črty a odhaľovať ďalší pracovný aj osobnostný potenciál.
V poslednej fáze Vám zorganizujeme stretnutie s najperspektívnejšími kandidátmi na Vaše osobné finálne posúdenie a rozhodnutie o prijatí do pracovného pomeru.


Executive Search (priame oslovenie kandidátov) je najefektívnejšia metóda vyhľadávania kandidátov na pozície top, vyššieho a stredného manažmentu, ako aj na pozície špecialistov.
Pri tejto metóde sa opierame o dôkladnú analýzu trhu, diskrétne oslovovanie kandidátov, preskúmanie a vyhodnotenie odborných a osobnostných profilov ako aj o vlastné odborné vedomosti a skúsenosti.
Pre svojich klientov sme nielen sprostredkovateľmi kandidátov, ale aj partnermi
pre poskytovanie poradenstva, ktoré môže zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie danej spoločnosti. Kandidátom pomáhame pri usmerňovaní ich kariéry v súlade s ich schopnosťami a ambíciami.

Assessment Centrum (hodnotiace stredisko) je zamerané na posúdenie tých špecifických schopností a znalostí uchádzačov o zamestnanie, na základe ktorých je možné predpokladať ich úspešnosť na konkrétnej pracovnej pozícii. Assessment centrum je jednou z metód výberu, na základe ktorej hodnotíme vyselektovaných kandidátov prostredníctvom modelových interaktívnych individuálnych, najčastejšie však skupinových situácií, v ktorých kandidáti riešia rôzne problémové úlohy. Ich výkony sú posudzované našim odborníkom, pričom je celý proces sledovaný jedným, alebo viacerými poverenými osobami (manažérmi) nášho klienta. Najväčšou výhodou tejto metódy je možnosť vzájomného porovnania zúčastnených kandidátov v priebehu jediného stretnutia, čím sa podstatne skracuje a zefektívňuje celý výberový proces.


Psychodiagnostika je komplexné psychologické hodnotenie, ktoré skúma komunikačnú stránku osobnosti, schopnosť rozhodovať a riešiť konflikty, organizačné a riadiace vlastnosti kandidáta, jeho ambície, psychickú vyrovnanosť či schopnosť pracovať v strese.
Súčasťou tohto detailného skúmania kandidátov je aj individuálny pohovor s psychológom.
Využitie takejto psychologickej diagnostiky je jednou z možností zdokonalenia výberového procesu zamestnancov. Doplnenie rozhovoru o štandardizované psychologické testy umožňuje lepšie spoznať danú osobnosť a tým lepšie posúdiť jej schopnosti. Takže vďaka psychodiagnostike možno odhaliť aj rizikovejšie stránky uchádzača a tým eliminovať konfliktné situácie.
Ponúkame Vám testy osobnostné, zamerané na posúdenie úrovne extroverzie, impulzivity, emocionálnej stability, empatie, odolnosti voči záťaži a testy výkonové, ktorými posudzujeme intelektový potenciál, technické myslenie, rýchlosť a presnosť výkonu, ale aj schopnosť správneho úsudku.

Personálna inzercia je diskrétna metóda uverejnenia konkrétneho profilu pre Vášho hľadaného potenciálneho kandidáta prostredníctvom našej spoločnosti. O tomto procese budete priebežne informovaný. Následný výberový proces je možné uskutočniť v našich priestoroch s možnosťou využitia kombinácie s niektorou z vyššie uvedených metód.

Jazykové kurzy angličtiny a nemčiny
Štruktúra kurzov je prispôsobená rôznym úrovniam ovládania jazyka od začiatočníkov, mierne pokročilých až po pokročilých. Pred začiatkom samotného kurzu stanovíme jazykovú úroveň budúceho absolventa a podľa toho doporučíme zaradenie do zodpovedajúcej programovej úrovne. Kurz je možné prispôsobiť všeobecnému, alebo obchodnému zameraniu jazyka. Okrem skupinových sú k dispozícii aj kurzy individuálne.

Firemné dni
Po zadefinovaní predstáv klienta a stanovení rozpočtu pripravíme kompletný program pre Vaše firemné akcie s celkovým materiálno-technickým, kultúrnym a programovým zabezpečením.
Predbežné návrhy budú s Vami priebežne konzultované a dolaďované v súlade s Vašimi požiadavkami a predstavami.

Vedieť sa orientovať v trhovom a konkurenčnom prostredí a byť pri tom úspešný, to dokážu len tí výnimoční. My Vám ich nájdeme, ukážeme silu ich ľudského potenciálu a dáme Vám ich k dispozícii.
A je už len na Vás, aby ste ho progresívne zúročili v prospech Vašej spoločnosti.
 

© WEBCENTRUM design